Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ATZ Bike Kaatsheuvel

 

Webshop 365 dagen per jaar, 24 /7 geopend
Toegang tot een groot en compleet assortiment
Volledige fabrieksgarantie
Veilig betalen met iDEAL / Bancontact
Bestellingen binnen drie (werk)dagen bij u thuis, werk of door u aangegeven locatie" bezorgd.
Bestelling afhalen in doos of afgemonteerd rijklaar
Fysieke winkel /werkplaats.
Bij aankopen boven de € geen verzendkosten
Mogelijkheid retourneren artikelen
Telefonisch bereikbaar 10:00 t/m 17:00 uur +31 ( 0)416 -751271
Voor al uw vragen mail naar info@atzbike.nl

voor verzendingen binnen Nederland en België

Kom regelmatig terug naar deze site en u zult steeds interessante aanbiedingen, uitbreidingen en nieuwe informatie aantreffen. Profiteer van onze service en bestel gewoon vanaf uw computer: SNEL, VEILIG EN MAKKELIJK.

Voor de meest voorkomende vragen en problemen kunt u in onze gezellige zaak met showroom en werkplaats
terecht. Eventueel kunt u daarop wachten tijdens het nuttigen van een goede kop koffie.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten middels de webwinkel van ATZ Bike.nl zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. ATZ Bike.nl is ingeschreven bij de KvK van Zuidwest - Nederland te Breda onder nummer 20148855 Btw.nr.NL078528100B01

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van ATZ Bike.nl worden bedongen, worden bedongen ten behoeve van door ATZ Bike.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van ATZ Bike.nl zijn vrijblijvend. ATZ Bike.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen, specificaties, teksten en afbeeldingen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

d bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ATZ Bike.nl dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. via een nieuw speciaal voor webwinkels ontwikkelde veilige betaalmethode. Waarin o.a. opgenomen iDeal, (NL) en Bancontact /Mister Cash (Belgie)en PayPal.

3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van ATZ Bike.nl is vermeld en dit door ATZ Bike.nl aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.

Zie tevens Artikel 11.

Artikel 4. Product
4.1 De door ATZ Bike.nl geleverde fietsen zijn voor 85% afgemonteerd en rijklaar gemaakt.. Een bijgeleverde duidelijke handleiding wijst u de weg. U heeft er geen speciaal gereedschap voor nodig. Voor accessoires geldt dat deze los meegeleverd worden en niet gemonteerd, let erop met het bestellen van accessoires dat u zeker weet of u het juiste besteld, daar door u foutief bestelde accessoires niet geruild of door ons retour genomen worden.

Artikel 5. Levering
5.1 ATZ Bike.nl hanteert een levertijd van 1 - 5 werkdagen. Bij overschrijding hiervan, stelt ATZ Bike.nl de klant per email op de hoogte.


Wetelijke regelbepaling is een maximum levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding hiervan, stelt ATZ Bike.nl de klant per email op de hoogte. De klant kan vervolgens kiezen voor 2 opties. Ofwel de klant gaat akkoord met de overschrijding van de maximum levertermijn van 30 dagen, ofwel de klant kan de koop onmiddellijk ongedaan maken.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Artikelen worden vooraf aan verzending gecontroleerd op eventuele beschadigingen.

5.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van ATZ Bike .nl vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen op grond van enige overeenkomst aan ATZ Bike.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie
7.1 De garantietermijnen en - voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. In het algemeen geld dan dat de garantie alleen geldig is voor de eerste eigenaar voor een periode van een jaar

7.2 Op aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, kunststof en rubberdelen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten. U komt niet in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door juist gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel, zal de mening van de leverancier bepalend zijn.

Goederen die terecht onder de garantie vallen, zullen worden gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig product. Vrachtkosten komen voor rekening van de koper.

De verzendkosten van garantiedelen naar en van ATZ Bike.nl zijn voor rekening van de klant. Moeten er dus
garantiedelen retour naar de klant, dan zal ATZ Bike.nl deze belasten. Uw factuur is tevens u garantiebewijs. Bewaar deze dus zorgvuldig.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ATZ Bike.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ATZ Bike.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan ATZ Bike.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geld dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Of een verpakking en / of product onbeschadigd is, is ter beoordeling van ATZ Bike.nl Het reeds
door u betaalde bedrag zal binnen 10 dagen op uw bank worden teruggestort.

8.4 Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat, nadat de fiets is besteld, de consument alsnog besluit de koop even uit te stellen. In dat geval kan de order uiteraard worden geannuleerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De annulering dient per email te worden gedaan.

8.5 ATZ Bike.nl is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen. De op de site aangegeven berekeningen ter bepaling van de framemaat zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ATZ Bike.nl, dan wel tussen ATZ Bike.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ATZ Bike.nl, is ATZ Bike.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ATZ Bike.nl.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ATZ Bike.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ATZ Bike.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ATZ Bike.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Disclaimer
11.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. ATZ Bike.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Artikel 11.1 Privacyverklaring
Privacyverklaring

11.2 ATZ Bike.nl neemt uw privacy zeer serieus. De geheimhouding en bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij weten het vertrouwen dat u in ons stelt te waarderen en zullen de uiterste zorgvuldigheid betrachten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Wij zullen uw e-mailadres, uw naam of andere persoonsgegevens nooit aan derden verkopen, verhuren of doorgeven, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling.

Soms verwijzen wij op onze website naar informatie van derden, die niet tot ATZ bike.nl behoren. Wij kunnen de bescherming en geheimhouding van de data die u daar achterlaat niet garanderen.

De gegevens die u invoert bij het aanmaken van een account worden alleen door ons gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan ATZ bike.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is ATZ bike.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ATZ bike.nl schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden. (48 uur van te voren aan te geven, Weekend, Zon- en Feestdagen niet meegerekend) doet u dit later, dan garanderen wij niet de dag van levering.

12.2 Wanneer door ATZ bike.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ATZ bike.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ATZ bike.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ATZ bike.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 ATZ bike.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12.5 Wij behouden het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen .

12.6 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt ATZ bike.nl het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Routebeschrijving


Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  09:00 - 18:00
Woensdag:  09:00 - 18:00
Donderdag:  09:00 - 18:00
Vrijdag:  09:00 - 18:00
Zaterdag:  09:00 - 17:00
Zondag:  Gesloten


Facebook


Financiering